[Part_Marquee]
پنجشنبه 8 خرداد 1399   13:59:10

نظرات انتقادات شکایات


سامانه ارتباط با مشتریان

مشاهده گازبهاء

   مشاهده قبض گاز

بازدید از این بخش:

تعداد بازديد اين صفحه: 927697

مناقصه و مزايده
کدفراخوان 3189741 
موضــوع : اجـرای عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن(63الی225 میلیمتر) به صورت پراکنده و ساخت ونصب انشعابات پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح محدوده نواحی 1و3و6 اصفهان ونواحی تابعه
کدفراخوان 3189549 
خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و جمع آوری شیرهای پیاده رو در سطح منطقه شش اصفهان، شهر بهارستان و توابع.
کدفراخوان 3189804 
کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی در سطح شهرستان مبارکه و توابع
کدفراخوان 3188274 
اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی وپلی اتیلن پراکنده وساخت ونصب انشعابات پلی فولادی بصورت تکی در سطح محدوده شهرستان نجف اباد ونواحی تابعه
کدفراخوان 3188374-3188371 
عملیات نشت یابی در خطوط تغذیه و توزیع، شبکه های گازرسانی و تاسیسات وابسته گازرسانی
کدفراخوان 3188598 
موضوع:اجرای ساخت ایستگاه TBS شامل اتاق،دیوار محوطه وجاده دسترسی در سه راهی فساران-سجزی
کدفراخوان 3187340 
موضوع: عملیات بازسازی ،تعمیرات اساسی وراه اندازی دستگاههای گرمکن (هیتر) ایستگاههایCGS،CGS/TBS وصنعتی در سطح استان اصفهان
کدفراخوان 3187936 
انجام خدمات امداد ،نگهداری، بهره برداری و تعمیرات ، تاسیسات گازرسانی و عملیات نصب و خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و کنتور بندی و ... در سطح شهرستان آران وبیدگل و توابع
کدفراخوان 3187794 
تعویض پوشش خط تغذیه 24 اینچ صنایع از ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله (ناحیه زرین شهر) وحداکثر به طول 20 کیلومتر
کدفراخوان 3187340 
موضوع: عملیات بازسازی ،تعمیرات اساسی وراه اندازی دستگاههای گرمکن (هیتر) ایستگاههایCGS،CGS/TBS وصنعتی در سطح استان اصفهان
کدفراخوان 3185961 
موضــوع : اجـرای عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن(63الی225 میلیمتر) به صورت پراکنده وسری، ساخت ونصب انشعابات پلی فولادی و پلی اتیلن در سطح اداره گاز مناطق 2و4و5 اصفهان ونواحی تابعه
کدفراخوان 3185960 
خدمات امداد ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه، شبکه وکلیه متعلقات ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و انشعابات در سطح منطقه چهار اصفهان و توابع.
کدفراخوان 3185214 
خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه، شبکه وکلیه متعلقات ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و انشعابات در سطح منطقه سه اصفهان و توابع.
کدفراخوان 3185216 
اجرای کامل عملیات ساخت ونصب انشعابات فولادی وپلی اتیلن وپلی فولادی در سطح شهرستان تیران ونواحی تابعه
کدفراخوان 3185218 
انجام امورفنی،مهندسی،نقشه برداری، نرم افزاری وپشتیبانی پروژه های گازرسانی درسطح شرکت گاز استان اصفهان
کدفراخوان 3185256 
آگهـی مزایده 97002 عمومی شرکت گازاستان اصفهان , درنظردارد اقلام خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی بفروش بر ساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید اقلام مذکور میباشند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده از روز دوشنبه مورخ 3/10/1397 لغایت روز دوشنبه مورخ 10/10/1397به ساختمان مرکزی قدیم شرکت گاز استان اصفهان واقع درچهارباغ، بالا مقابل مجتمع پارک ، طبقه اول، امور قراردادها مراجعه نمایند
کدفراخوان 3185440 
اجرای عملیات لوله گذاری فولادی وپلی اتیلن در اقطار مختلف با فشارهای )PSI 1000،250،60) ، احداث ساختمان و نصب ایستگاه و ساخت و نصب انشعابات جهت گازرسانی به صنایع در کل استان اصفهان
کدفراخوان 3185439 
اجرای عملیات حدود6 کیلومتر لوله گذاری 4/3 اینچ و25 میلیمتری بصورت پراکنده و ساخت ونصب 1500 مورد انشعابات فولادی وپلی فولادی در سطح محدوده گازرسانی کاشان و نواحی تابعه
کدفراخوان 3185214 
خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه، شبکه وکلیه متعلقات ، ایستگاههای اندازه گیری و حفاظت کاتدیک و انشعابات در سطح منطقه سه اصفهان و توابع.
کدفراخوان 3185216 
اجرای کامل عملیات ساخت ونصب انشعابات فولادی وپلی اتیلن وپلی فولادی در سطح شهرستان تیران ونواحی تابعه
12345678910...>>>

ravabet_omumi@nigc-isfahan.ir:ارتباط با روابط عمومی;
    شماره تلفن5رقمی اداره مرکزی:38132   خارج از استان اصفهان38132-031
       

;شماره تلفن گویا روابط عمومی: 36286363; شماره تلفن روابط عمومی: 36279869


مجری سایت : شرکت سیگما